РЕСУРСИ

Местни власти

Данни и статистика

Данните са получени от месечни статистики на Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, както и от публични институции, с компетенции в областта на интеграцията – Държавна агенция за бежанците, бюра по труда, Mинистерство на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и др.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.