RESOURCES

Local authorities

Data and statistics

The data is obtained from monthly statistics of the Bureau of Information and Services for Citizens of Third Countries, as well as from public institutions with competences in the field of integration - State Agency for Refugees, Labor Bureau, Ministry of Education and Science, Agency for Social Assistance etc.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.