ДАННИ И СТАТИСТИКА

Тази база данни представя броя на бежанци потърсили и получили закрила в София за 2023г. Данните са получени от месечни статистики на Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, както и от публични институции, с компетенции в областта на интеграцията – Държавна агенция за бежанците, бюра по труда, министерство на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и др. Базата данни е създадена по проект “Подкрепа за разработване на политики и предоставяне на услуги за бежанци в София“, финансиран от ВКБООН.

Обща информация

Потърсили и получили международна закрила в България

*данните за 2023 са към м.септември
източник на данни: Държавна агенция за бежанците

No Data Found

Лица от Украйна, регистирани за временна закрила в България

*данните за 2023 са към м.септември
източник на данни: Държавна агенция за бежанците

No Data Found

7564

Валидни регистрации за временна закрила на територията на София-град (към м. април 2023)

Достъп до пазара на труда

Лица, регистирани в Дирекции Бюро по труда на територията на София-град

*данните за 2023 са към м.септември
източник на данни: Агенция по заетостта

No Data Found

Лица от Украйна, наети по проект Солидарност на територията на София-град

*данните за 2023 са към м.септември
източник на данни: Агенция по заетостта

No Data Found

Образование

Образование на лица от Украйна

Лица от Украйна записани в българската образователна система към м.ноември 2022г.
Източник на данни: Министерство на образованието и науката

No Data Found

Социално подпомагане

Брой чужденци с предоставен статут, получили социално подпомагане от ДСП на територията на София-град

* данните са към м.септември 2023
Източник на данни: Агенция за социално подпомагане

No Data Found

Услуги от Бюро за информация и консултации за чуждестранни граждани

Обобщена информация за 2023*

Източник: Асоциация за развитие на София

No Data Found

Разпределение по пол на потребителите

No Data Found

Разпределение по възраст на потребителите

No Data Found

Разпределение по страни на произход

No Data Found

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.