ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Записване в училище

Петгодишните деца е необходимо да бъдат записани в предучилищно образование, което продължава една година и може да бъде предоставено в детска градина или училище. Обикновено, децата постъпват в първи клас на 6 или 7 г. Всички деца в задължителна учебна възраст – независимо от техния статут – имат право на достъп до безплатно основно и средно образование в България.

Процедурата по записване на деца, които са чуждестранни граждани, потърсили или получили международна закрила зависи от наличието на документи за предишно образователно ниво.

– Ако децата са между първи и шести клас, посещавали са училище в страните си по произход и имат диплома, издадена от образователна институция в страната по произход, техните родители трябва да внесат преведено копие от дипломата и попълнено заявление за записване в училище по техен избор.

– Ако детето не разполага с диплома от страната си по произход, родителите подават молба за записване в Регионалното управление на образованието. Тази институция насочва детето към конкретно училище с препоръка за класа, в който то да бъде записано.

Полезни връзки:

Столична община: Списък на общинските училища в София и центровете за личностно развитие

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.