ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Висше образование

Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование или степен на висше образование.

Чужденци могат да кандидатстват във висшите училища на Република България:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  2. съгласно актове на Министерския съвет;
 

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

  1. са граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
  2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
  3. имат статут на бежанци или хуманитарен статут;
  4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина 

Полезни връзки:

Висши учебни заведения в София

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.