ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Специализирана лекарска помощ и хоспитализация

Здравноосигурените граждани на трети страни имат право на специалисрана лекарска помощ и хопситализация по реда и условията на българските граждани. В случай, че здравноосигурителните права са прекъснати на лицето може да бъде предоставена специализирана лекарска помощ или хоспитализация след заплащане на такса спрямо определена от специалиста или лечебното заведение тарифа. 

Специализираната лекарска помощ или хоспитализация (болнично лечение) се извършва след издаване на направление от личния общопрактикуващ лекар. Посещението при специлист на здравноосигурени лица се покрива от здравната каса, като лицето заплаща само потребителска такса.  

Хоспитализацията в лечебните заведения, които имат договор с НЗОК, е безплатна с изключение на някои допълнителни услуги по избор. 

Полезни връзки: 

Списък на лекари специалисти

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.