ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Наемане под наем или закупуване на жилище

Чуждестранни граждани могат да сключат договор за наем съгласно Законa за задълженията и договорите. За наемането на жилище под наем се сключва писмен договор между лицето и собственика на жилището, в два екземпляра – за всяка от страните.

Чуждестранни граждани могат да закупят жилище по реда и условията за българските граждани и сключване на предварителния договор за покупко-продажба и последващ окончателен договор под формата на Нотариален акт.

За наемането/закупуването на жилище са необходими валидни български или международни документи за самоличност.

При търсене на жилище под наем или закупуване на жилище може да се ползват услугите на брокер или посредник, като се сключва договор за посредническата услуга.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.