RESOURCES

Education and culture

Business Bulgarian language training course in English, Bulgarian, Greek, French:

Business Bulgarian language training course in English
– Business Bulgarian language training course in Bulgarian
Business Bulgarian language training course in Greek
Business Bulgarian language training course in French

Financial Literacy Curriculum

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.