LIFE IN BULGARIA

Тypes of employment contracts

Чуждестранните граждани могат да бъдат назначени на трудов или граждански договор, в зависимост от режима на достъп до пазара на труда. 

Трудов договор

Трудовият договор е постоянен (безсрочен) или се сключва за определен период от време, като гарантира набор от социални права (гарантиран размер на месечната заплата и брой работни часове, социални и здравни осигуровки, платен годишен отпуск, обезщетение за безработица). За сключване на трудов договор с чуждестранни граждани са необходими: български или международни лични документи, образователни дипломи и сертификати за професионално обучение, ако са налични; документ за медицински преглед от личен лекар, който доказва, че здравето на лицето позволява да заемете работната позиция; свидетелство за съдимост, ако е поискано.

Граждански договор

Гражданският договор се сключва за изпълнението на определена задача. Плащането обикновено се осъществява при нейното успешно завършване. Работното време не е фиксирано и зависи от индивидуалните предпочитания. Този вид договор предлага по-ограничена защита на работниците, но и повече гъвкавост (например – няма фиксирано работно място, време, не се полага годишен отпуск).

 

The multi-national project CONNEcting Cities Towards Integration actiON was co-funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

This content of this website represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.