SOCIAL ASSISTANCE

Право на социални помощи

От правото на социални помощи се ползват чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна. (Закон за социалното подпомагане)

Отпускат се след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства.

Видове социални помощи

Социалните помощи биват месечни, целеви и еднократни

Издаване на лична карта

За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход. Размерът на помощта се определя от директора на дирекция “Социално подпомагане” в зависимост от разходите, необходими за заплащане на нормативно определените разходи и такси за издаване на личната карта и транспортни разходи.

Посрещане на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други потребности

Предоставянето на този вид подкрепа е след интервю и зависи от възникването на непредвидени обстоятелства. Подкрепата се предоставя само веднъж годишно. Еднократната помощ до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или от упълномощено от него длъжностно лице.

– Месечни помощи

Месечните помощи се определят въз основа на доход, брой членове на домакинството, собственост и вид на жилището, здравен статус, семейно положение, възраст, спестявания и др. Условие за получаване на месечни помощи е регистрация в Бюрото по труда, ако кандидатът е в трудоспособна възраст и няма сключен трудов или граждански договор. Безработните лица в трудоспособна възраст, които не участват в програми за заетост, полагат задължителен общественополезен труд по 4 часа на ден за период от 14 дни. Родители с деца под три години, бременни жени, лица с увреждания, бежанци и лица с хуманитарен статут, които участват в интеграционни дейности, са освободени от изискването за полагане на общественополезен труд.

– Целеви помощи

Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на дирекция “Социално подпомагане” се предоставят в натура и в случаите, когато:  родителите не полагат грижи към децата си; паричната помощ не се използва по предназначението и. (2) Помощта по ал. 1 може да се предостави чрез: частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии; закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.; 3. по друг начин, определен чрез социална анкета. Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.

Полезни връзки:

Агенция за социално подпомагане

The multi-national project CONNEcting Cities Towards Integration actiON was co-funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

This content of this website represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.