КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ЛИЦАТА, БЯГАЩИ ОТ РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА, ДО МАРТ 2026 Г.

Днес (11.06.2024) Комисията предложи удължаване на срока на действие на временната закрила за лица, бягащи от руската агресия срещу Украйна, с още една година – от 5 март 2025 г. до 4 март 2026 г.

Предвид продължаващите руски атаки срещу гражданската и критичната инфраструктура в цяла Украйна, понастоящем не са налице безопасни и трайни условия за завръщане на хората в Украйна. Поради това Комисията счита, че причините за временната закрила продължават да съществуват и че тя следва да бъде удължена с още една година като необходим и подходящ отговор на настоящата ситуация.

Крайната цел е да се гарантира, че всички, които бягат от агресивната война на Русия, могат да намерят закрила в ЕС и че на тези почти 4,2 милиона души, които вече се ползват от временна закрила в държавите – членки на ЕС, ще бъде осигурена възможно най-голяма стабилност при настоящите обстоятелства.

Директивата за временната закрила предоставя незабавна закрила и достъп до права в ЕС, включително право на пребиваване, достъп до пазара на труда, настаняване, социално подпомагане, медицинска и друга помощ. Тя също така помага на държавите членки да управляват пристигащите по организиран и ефективен начин.

Следващи стъпки

Комисията ще представи предложението на министрите на заседанието на Съвета за правосъдие и вътрешни работи на 13 юни. След това Съветът ще трябва официално да приеме предложението.

Обща информация

ЕС активира Директивата за временната закрила на 4 март 2022 г. с единодушно решение на държавите членки, като срокът ѝ на действие беше автоматично удължен с една година, а след това беше удължен с още една година от Съвета до 4 март 2025 г. 

Понастоящем почти 4,2 милиона души, разселени от Украйна, се ползват от временна закрила в ЕС, като една трета от тях са деца.

Правното основание за предложението е член 4, параграф 2 от Директивата за временната закрила, който предвижда, че когато причините за временна закрила продължават да съществуват, Съветът, по предложение на Комисията, може да удължи временната закрила с не повече от една година.

Мрежата на ЕС за готовност за миграция и план за действие при кризи с акцент върху Украйна и платформата „Солидарност Украйна“ ще продължат дейността си, за да осигурят обща осведоменост за миграционните последици от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, готовност и координиран отговор на кризата.

Комисията ще продължи да следи отблизо въздействието на бъдещите новопристигащи мигранти върху капацитета за прием на държавите членки. Занапред е важно да продължим да работим за осигуряване на по-голям баланс на усилията между държавите членки.  

За повече информация

Предложението на Комисията за решение за изпълнение на Съвета относно удължаването на временната закрила

Временна закрила за лицата, бягащи от агресивната война на Русия срещу Украйна: една година по-късно

Солидарност с Украйна

Посрещане на хора, бягащи от войната в Украйна