ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МКБППМН И ОТДЕЛИ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ КЪМ ДИРЕКЦИИТЕ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 29 май 2023г. в София се проведе информационна среща с представители на МКБППМН и отдели „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“ на Столична община. Срещата се организира в рамките на проекта „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“, финансиран от ВКБООН.

Основна тема на събитието бяха проблеми, свързани с развитието на социалните умения на децата и младежите, включително децата и младежите с бежански и мигрантски произход, с цел превенция на насилието и противообществените прояви. Д-р Мария Шишева от ВКБООН говори за профила на бежанците, които пристигат в България и какви са основните проблеми при работа с непридружени деца. Проф. Ингрид Шикова представи възможностите чрез гражданско образование в училище „да се научим да живеем заедно“, за социализацията и развитието на умения на подрастващите за толерантност. Снежина Гъбова от АРС фокусира вниманието върху необходимостта за превенция на дискриминация, чрез разяснителни кампании и обучения, свързани с речта на омразата онлайн.

Срещата е част от дейностите по проекта, насочени към създаване на институционален и експертен капацитет за работа с бежанци и мигранти в рамките на Столична община.