ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТА UNIONMIGRANTNET И ГРАДОВЕТЕ ЗАЕДНО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

  • от

След три години успешно сътрудничество и обмен на опит, 18-те партньора по проекта – профсъюзи, местни и регионални власти, неправителствени организации, изследователски институти, от 5 държави, проектът UnionMigrantNET приключва. Заключителната конференция по проекта, която се проведе на 13-14 декември в Брюксел, събра представители на партньорските организации, на местни власти, на европейски институции отговорни за интеграция и миграция. По време на конференцията бяха представени резултатите от проекта, обсъдиха се възможности за бъдещо сътрудничество и подкрепа на мигранти и граждани на трети страни.

Представители на АРС и КНСБ, които участваха в конференцията, говориха за постиженията на проекта в България: те включват обучения за работодатели и мигранти, информационна и застъпническа кампания, местна коалиция за трудова интеграция на мигранти. Наследството от работата на тази коалиция е изключително важно като основа на бъдещи дейности в областта на интеграцията – трудова, социална, икономическа, на територията на София.

Проектът UMN е съфинансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.