СОФИЯ НА 10-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕГРИРАЩИ ГРАДОВЕ“ НА МРЕЖАТА ЕВРОСИТИС

  • от

Десетата годишна конференция “Интегриращи градове“ е част от усилията на мрежата ЕВРОСИТИС за укрепване на диалога между европейски, национални и местни експерти и лица, вземащи решения в области на политиката, които са от решаващо значение за интеграцията на мигрантите в европейските градове. Значението на включването на градовете в изпълнението на европейската програма за интеграция не може да бъде надценено и конференциите са отлична възможност да се подчертае този факт.

Конференцията имаше за цел да даде възможност на градските власти да обменят опит и да обсъдят най-ефективните практики и стратегии за интегриране на мигранти на местно ниво. Над 100 града се събраха, за да споделят най-добрите си практики в интегрирането на граждани на трети страни и да обсъдят перспективите на местно и европейско ниво за бъдещето на интеграцията и приобщаването. Събитието предложи различни възможности за диалог между местни политици и висши служители от големите европейски градове, представители на институции на ЕС, международни и неправителствени организации, академични среди и мигрантски общности.
Конференцията беше организирана в рамките на проект „CONNECTING – CONNEcting Cities Towards Integration aciON“, съфинансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейската комисия и се фокусира върху „Включване за всички. Овластяване на уязвимите мигранти в градовете”.

София е сред партньорите по проекта в лицето на Асоциация за развитие на София. Севдалина Войнова беше сред лекторите на конференцията, в панела, посветен на достъпа на мигранти до пазара на труда, като сподели опита на София с Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни.

Международната конференция се проведе успоредно с финалното събитие по проекта Кънекшън, представяйки ръководствата за градовете, разработени в четири области: стратегии за интеграция на градовете, перспектива на пола за интеграция, пътища за трудово включване и обслужване на едно гише за мигранти. SDA е съавтор на наръчника за градове за достъп до пазара на труда, достъпен на английски на: https://integratingcities.eu/intro?slide=0.

 
.