АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЩЕ ОБУЧАВА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ НА ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ С НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

Проектът ПЛУТОС – „Сътрудничество за постигане на финансова независимост на гражданите на трети страни чрез инструменти за финансова грамотност и учебни лагери по предприемачество“ се изпълнява от февруари 2022г. до януари 2025г.

Контекст на проекта

Интеграцията на граждани на трети страни (ГТС), които се стремят да възстановят живота си на едно изцяло ново място, в държавите членки на ЕС все още е предизвикателство, не само за тях, но и за общностите и институциите на местно ниво, които се стремят към мирно съжителство и просперитет за всички, живеещи в тези общности. За съжаление, достъпът до финансови услуги, особено в традиционните банкови институции, за ГТС е възпрепятстван от ограниченото владеене на език от страна на служителите на тези предприятия и институции, процеса по регистрация за правен статут, липсата на опит и познания за местната финансова система и предложенията, които тя може да им даде.

Проектът има за цел да подобри достъпа на ГТС до финансови услуги, чрез подобряването на финансовата им грамотност,  чрез езикови курсове и обучения за устен превод в местните общности. Ще бъдат организирани семинари по предприемачество и финансова грамотност, както и практическа бизнес програма, позволяваща прилагането на придобитите умения на практика. Иновативни многоезични онлайн инструменти също ще бъдат специално разработени.  

Това ще увеличи допълнително кратко- и средносрочните ползи от притока на ГТС в резултат на по-бързата им интеграция на пазара на труда, както и новите инвестиции в местните икономики. Статистически, мигрантите стартират повече бизнес предприятия в сравнение с местните граждани, с което създават работни места и допринасят за преодоляване на проблема с бедността.

Първият етап на проекта вече приключва, а през него консорциумът проведе информационна кампания, за да идентифицира между 30 и 40 бенефициенти (от които поне 40% жени) във всяка държава на изпълнение. От тях най-малко 30 от всяка държава ще участват в обучение за финансова грамотност и бизнес език, което ще започне през септември 2022 година в шест от страните-партньори.

През първите 6 месеца, партньорите проведоха проучване на наличната литература и практики по финансова грамотност и бизнес език, както и изследване чрез многоезичен въпросник за идентифициране на бариерите пред ГТС и техните нужди в процеса на икономическа интеграция. Следващите стъпки по ПЛУТОС са свързани с разработката на учебни програми за бизнес език и финансова грамотност, проектирането на онлайн инструменти, фокусирани върху ГТС, както и създаването на условия за заетост, чрез които да приложат уменията си за финансова грамотност на работното място.

Проектът ПЛУТОС: Сътрудничество за постигане на финансова независимост на гражданите на трети страни чрез инструменти за финансова грамотност и програми за предприемачество е съфинансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС.