АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ СПОДЕЛЯ ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  • от

На 26 и 27 октомври 2021 в Правец се проведе годишната среща, организирана от ВКБООН България за представяне на проучването на нуждите на бежанците по пол, възраст и принадлежност към социална група за 2021 г. В панела, посветен на интеграцията бежанците и граждани на трети страни и ролята на общините, АРС беше поканена да сподели добри практики за сътрудничеството си със Столична община. Успешният модел на работа включва и създаването на Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, открито през септември 2021, в сътрудничество също с БЧК и общинските „Пазари-Запад“. Това е първа такава услуга на територията на общината (и в страната), която може да послужи за пример на останалите общини в страната как да координират взаимодействието си с неправителствения сектор и други заинтересовани страни на местно ниво в подкрепа на интеграцията на чуждестранни граждани.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.