РЕСУРСИ

Заетост и предприемачество за бежанци

Запознайте се със Столична агенция за инвестиции

Запознайте се с Jobs in Sofia

Запознайте се с Общинския гаранционен фонд
за малки и средни
предприятия

Запознайте се с Асоциация за развитие на София и проекта „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.