Правна информация | Отказ от отговорност

Този уебсайт е създаден от Асоциация за развитие на София (АРС) в рамките на проект „СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION), съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС

Интернет страницата цели повишаване на достъпа до информация за чуждестранните граждани в България. Нашата цел е да поддържаме тази информация навременна и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим. Въпреки това АРС не носи никаква отговорност по отношение на ползването на информацията от този уебсайт.

Информацията:

  • е само от общ информативен характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни интернет страници, върху които АРС няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет.
  • не може да се гарантира, че документ, който е на разположение онлайн, възпроизвежда точно официално приет текст.
 

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на АРС в нарушение на разпоредбите на действащото национално право, нито да освободи АРС от отговорност в случаи, когато според това право подобно освобождаване не е разрешено.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.