ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

ШОФИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Свидетелство за управление на МПС от държава-членка на ЕС

Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в държава-членка на Европейския съюз, се признава навсякъде в ЕС. Това означава, че то ще важи и ако се преместиш да живееш в България, при условие, че е валидно и не е отнето временно, не е ограничено или не е анулирано в страната на издаване. 

В случай, че срокът на валидност на шофьорската книжка изтече, трябва да бъде подновена в страната на обичайното си пребиваване. Това е държавата, в която лицето живее поне 185 дни през календарна година поради лични или професионални връзки. Ако шофьорската книжка е подновена в България, срокът й на валидност ще бъде 10 години и за нея ще важат условията и ограниченията в страната ни.

Свидетелство за управление на МПС от друга страна извън ЕС

Чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство на български гражданин или чужденец, издадено от държава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария се заменя с българско свидетелство за управление без полагане на изпит, ако държавата, в която е издадено, е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.

Свидетелство за управление на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, може да бъде заменено по негово искане с равностойно българско свидетелство за управление без полагане на изпит.

Ограничения и условности:
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е издадено от:

– държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
– държава – договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството да отговаря на изискванията на Приложение №6 към Конвенцията
– държава – договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е валидно.

Заявителят трябва:

– да отговаря на предвидените в законодателството изисквания за издаване на свидетелство за управление на МПС
– да притежава български документ за самоличност
– обичайното му пребиваване да е в България
– да няма друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава – членка на ЕС
– да няма наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава-членка
– да не е започнала процедура по подмяна на свидетелството му в друга държава-членка

Регистрация на автомобил в България

Процедурата по регистрация на автомобил за чуждестранни граждани е по редна и условията за българските граждани. Орган по предоставянето на административната услуга са звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР.

Процедура по придобиване на свидетелство за управление на МПС

Процедурата по придобиване на свидетелство за управление на МПС за чуждестранни граждани е по редна и условията за българските граждани. Издаването на свидетелство за управление на МПС при завършен шофьорски курс и положени изпити се извършва в Пътна Полиция след заплащането на такса и представянето на съответните документи.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.