ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Обща информация за България

Местоположение на страната

България е една от държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция, на изток, по протежение на бреговата ивица е Черно море.

България е страна членка на Европейския съюз.

Език

Официалният език в България е българският език. Той е един от 24-те официални езика на Европейския съюз.
Българският език използва азбуката кирилица.

Полезни връзки: 

Обучение по български език

Население на страната

По данни на Националния статистически институт, към 31 декември 2022 г. населението на България е 6 447 710 души, което представлява 1,43% от населението на ЕС.

Към 31 декември 2022 г. в градовете живеят 4 746 710 души, или 74,1%, а в селата – 1 701 000 души, или 25,9% от населението на страната.

Етническа структура

Българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84,6% от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение. Други етнически групи са турската (8,4%) и ромската (4,4%), а представителите на други етнически групи са 2,6% от населението на Република България.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.