ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Режими и процедури за достъп до пазара на труда

Единно разрешение за пребиваване и работа

Единното разрешение за пребиваване и работа  се издава от Министерството на вътрешните работи и в него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда.

Единното разрешение за пребиваване и работа  се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател. Единното разрешение за пребиваване и работа се издава за срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

Не се изисква чужденецът с разрешено право на пребиваване в страната при първоначално кандидатстване за единното разрешение за пребиваване и работа  да е извън територията на Република България.

Полезни връзки:

Агенция по заетостта: Процедура за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа”

Издаване на Виза D

Трудовата дейност на граждани на трети страни на територията на Република България се извършва след получаване на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта (чл. 70, ал. 2 и чл. 72б, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта). Издаденото от Агенцията по заетостта (АЗ) разрешение за работа се явява основание за издаване от „Консулските служби“ на Министерство на външните работи на виза тип „D“ за влизане в страната с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция „Миграция“ на МВР за срока на разрешението за работа.

Полезни връзки

Агенция по заетостта: Издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България по реда на чл. 70, ал. 2 и чл. 72б от Закона за насърчаване на заетостта

Издаване на Синя карта на Европейския съюз

Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” се издава от Министерството на вътрешните работи. Синя карта на Европейския съюз се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател.  „Висококвалифицирана заетост” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.

Документите за предоставяне на решението за достъп до пазара на труда се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерство на вътрешните работи от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението се подписва и от работодателя.

Полезни връзки: 

Агенция по заетостта: Процедура за издаване на ,,Синя карта на ЕС“

Разрешение за сезонен работник (от 90 дни до 9 месеца)

Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” (РСР) се издава от Министерството на вътрешните работи и в него се съдържа предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда. Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа от 90 дни до 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател.

„Сезонен работник” е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България (Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност). „Сезонна работа” по смисъла на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност е работа, която зависи от смяна на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

При кандидатстване за разрешението чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България.

Разрешението се издава за срока на трудовия договор, но не по-малко от 90 дни и не повече от 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца.

Полезни връзки:

Агенция по заетостта: Процедура за издаване на „Разрешение за сезонен работник”

Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер

Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер” (ВКТ) се издава от Министерството на вътрешните и в него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда (ЗЧРБ).

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване за целите на вътрешнокорпоративен трансфер. „Вътрешнокорпоративен трансфер” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е временно преместване с цел работа или обучение на работник – чужденец от трета държава, от предприятие със седалище или адрес на управление извън територията на Република България, с което чужденецът има сключен трудов договор, в поделение на предприятието или в предприятие, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или адрес на управление на територията на Република България.

При първоначално кандидатстване за разрешение за вътрешнокопроративен трансфер чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България. Когато чужденецът има издадено разрешение за пребиваване, чиято валидност изтича по време на процедурата за подновяване, той има право да пребивава на територията на Република България до вземане на решение по заявлението.

Полезни връзки:

Процедура за издаване на „Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер”

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави

Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от трета държава, въз основа на което се издава от Министерството на вътрешните работи

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които са командировани или изпратени работници и служители – граждани на трети държави, в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България.

„Командирован или изпратен работник или служител в рамките на предоставяне на услуги” по смисъла на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност е работник, гражданин на трета държава, който в рамките на определен период извършва работа на територията на Република България, определена в трудовия договор с работодател, чието седалище е на територията на друга държава – членка на ЕС или на трета държава.

„Местно лице, приело на работа командировани или изпратени работници или служители” по смисъла на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност е лице, осъществяващо дейност на територията на Република България, регистрирано по българското законодателство или по законодателството на друга-държава членка на Европейския съюз, Европейската икономическа  общност или на Конфедерация Швейцария, което за своята дейност ползва услугите на командирован или изпратен работник или служител от държавите – членки на Европейския съюз или от трети държави.

Полезни връзки: 

Агенция по заетостта: Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави

Разрешение за извършване на дейност на свободна практика

Разрешение за извършване на дейност на свободна практика се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на гражданин на трета държава, въз основа на което се издава от Министерството на вътрешните работи и разрешение за продължително пребиваване (чл. 24а от Закона за чужденците в Република България).

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които желаят да упражняват дейност на свободна практика на територията на Република България.        

„Дейност на свободна практика“ е всяка стопанска дейност, осъществявана в лично качество, без ангажимент към работодател с изключение на чужденци, които осъществяват търговска дейност по законоустановения ред (чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България.

Полезни връзки: 

Агенция по заетостта: Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България

 

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.