ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Обезщетения за безработица

Обезщетения за безработица се изплащат на чуждестранните граждани, ако са правени осигурителни вноски във фонд „Безработица“ на държавното общо осигуряване най-малко за 12 месеца от последните 18 месеца, преди да стане безработен.

Обезщетенията се изплащат независимо дали осигурителните вноски са внесени или са дължими, без да са реално внесени.

Служителите могат да получат обезщетения и при обявяване на несъстоятелност на предприятието, в което работят.

За да получи обезщетение за безработица лицето трябва да:

– бъде регистриран като безработен/а в Агенция по заетостта;

– не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране в България, или пенсия за старост в друга държава;

– не е заето в дейност, която е предмет на задължително осигуряване.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.