ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Информация за работодатели

Обща информация за работодатели

Трудовата заетост на чужденци на територията на Република България се урежда със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за прилагането му. В зависимост от заетостта, която желаят да упражняват работниците-граждани на трети държави на територията на страната са предвидени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда:

  • Упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на “Единно разрешение за пребиваване и работа”
  • Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване на “Синя карта на ЕС”
  • Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца
  • Вътрешнокорпоративен трансфер на служители
  • „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави

Граждани на трети държави, които имат правото на дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България не е необходимо да искат допълнително разрешение за достъп до пазара на труда.

Съдействие и консултации за наемане на работа на чужденци

Международните организации – Международната организация по миграция и Върховния комисариат на ООН за бежанците и партньорските неправителствените организации в България като Български Червен кръст, Каритас България, Съвета на жените бежански в България и други предоставящи услуги на чуждестранни граждани могат да съдействат за намирането на подходящи кадри.

Държавната агенция за бежанците при министерски съвет също може да окаже съдействие за намирането на подходящи кадри измежду лицата, търсещи или получили международна закрила в България.

Консултации, относно процедурите, правата и задълженията на работниците, които са чуждестранни граждани можете да получите от КНСБ.

Консултации, относно приобщаването на работното място на работниците, които са чуждестранни граждани и други свързани с темата консултации можете да получите от КАТРО България и Българската търговско-промишлена палата.

Наемане на чуждестранни граждани по силата на Спогодби за заетост

Предвид икономическото развитие и недостига на кадри на българския пазар на труда България е предприела мерки за осигуряване на възможности за двустранен обмен на специалисти чрез сключване на спогодби в областта на регулирането на трудовата миграция с трети държави (Армения, Молдова, Грузия и Израел). Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство. Условията на спогодбата се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещи на територията на България. Компетентната институция по Спогодбите за заетост е Агенцията по заетостта.  Наемането на работници се извършва чрез Агенция по  заетостта  по реди и условията определени в съответните спогодби. 

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.