ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Достъп до пазара на труда

Гражданите на ЕС, държава по споразумението за ЕИП (Европейското икономическо пространство), или Конфедерация Швейцария имат идентичен достъп до пазара на труда с този на българските граждани, но съществуват определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави (Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност).

Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответното разрешение за пребиваване или разрешение за пребиваване и работа, издадени от Министерството на вътрешните работи, или след издаване на разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за работа или за извършване на дейност на свободна практика.

Чужденци с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище или с предоставена международна закрила: предоставен бежански или хуманитарен статут (Закона за убежището  и бежанците) не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда на Република България. Търсещите закрила лица могат да започнат работа три месеца след подаване на молба за закрила в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците Периодът се изчислява спрямо датата на регистрация, ДАБ издава служебна бележка, която удостоверява това право.

Право на достъп до пазара на труда нямат граждани на трети държави, които:

-Имат виза за краткосрочно пребиваване в Република България, освен в случаите на сезонна заетост до 90 дни;

-Имат разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание чл. 24, ал.1, т.2, 6-8,10,14,16,19 и 20 от Закона за чужденците в Република България.

Полезни връзки:

Агенция по заетостта: Зетост на чужденци – нормативна уредба

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.