ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Видове договори за работа

Чуждестранните граждани могат да бъдат назначени на трудов или граждански договор, в зависимост от режима на достъп до пазара на труда. 

Трудов договор

Трудовият договор е постоянен (безсрочен) или се сключва за определен период от време, като гарантира набор от социални права (гарантиран размер на месечната заплата и брой работни часове, социални и здравни осигуровки, платен годишен отпуск, обезщетение за безработица). За сключване на трудов договор с чуждестранни граждани са необходими: български или международни лични документи, образователни дипломи и сертификати за професионално обучение, ако са налични; документ за медицински преглед от личен лекар, който доказва, че здравето на лицето позволява да заемете работната позиция; свидетелство за съдимост, ако е поискано.

Граждански договор

Гражданският договор се сключва за изпълнението на определена задача. Плащането обикновено се осъществява при нейното успешно завършване. Работното време не е фиксирано и зависи от индивидуалните предпочитания. Този вид договор предлага по-ограничена защита на работниците, но и повече гъвкавост (например – няма фиксирано работно място, време, не се полага годишен отпуск).

 

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.