ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Обща информация за образователната система

Образованието в България е задължително за деца между 5 и 16 години. Родители, които не запишат децата си в образователната система, подлежат на глоби и нямат право на семейни помощи за деца. 

Предучилищно образование

Предучилищното образование в България  включва деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас (6/7години). Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна.

Основната цел на предучилищното образование в България е да изгради у децата умения и ценности за училищна среда. Задължителната двегодишна предучилищна подготовка се организира в подготвителни групи в детските градини или в подготвителни групи в  училище и не се заплаща такса за обучението.

Училищно образование

Училищното образование в България започва от 7 годишна възраст. По преценка на родителите / настойниците 6 годишните деца могат да постъпят в училище, ако физическото и умственото им развитие позволява.

Училищното образование според степента е основно и средно, а според съдържанието на подготовката е общо и професионално.

Гимназиалнно образование

Гимназиалното общо образование се провежда в общообразователни училища (3 и 4 години на обучение) и в профилирани училища (4 и 5 години на обучение).

Учениците се приемат в профилирани или в професионални училища след положени приемни изпити след VІІ или VІІІ клас по Български език и литература, Математика, хуманитарни дисциплини и др., или по реда и условията на Наредба №11 от 28.03.2005 г. за прием на ученици в държавните и общински училища. Не се допускат ограничения, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

Висше образование

По отношение на висшето образование трябва да се отбележи, че Законът в България осигурява пълна автономност в дейността на институциите за висше образование. Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно образование за придобиване на следните образователно-квалификационни степени:

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“, за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват:

не по-малко от 180 кредита със срок на обучение не по-малък от три години – „професионален бакалавър по …“;

не по-малко от 240 кредита със срок на обучение не по-малък от 4 години – „бакалавър“.

Обучението в степента „бакалавър“ по ал. 1, т. 1 в съответствие с учебния план осигурява широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направления и специалности.

Образователно-квалификационна степен „магистър“, за придобиването на която се изискват:

не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 години;

не по-малко от 120 кредита след придобита образователно-квалификационна степен “ професионален бакалавър по …“;

не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Обучението в степента „магистър“ осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.

Образователна и научна степен „доктор“ – обучението се организира в докторски програми след придобита образователно-квалификационна степен „магистър“. Срокът на подготовка и самостоятелна научноизследователска работа за редовна и самостоятелна форма на обучение е до 3 години, а за задочната и дистанционната – до 4 години. По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но с не повече от една година.

Обучение и образование за възрастни

Обучението и образованието за възрастни е прието като инструмент за развитие на човешките ресурси в няколко стратегии и в националния план на България.  Основната цел, която обучението и образованието за възрастни си поставя е да подобри нивото на квалификация на безработни и заети лица и да им даде възможност да се адаптират към бързо променящата се работна и жизнена среда.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.