ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Обучение по български език

Обучение по български език за деца

Децата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България, наричани за краткост деца на мигранти, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – граждани на трети страни, записани в държавни и общински училища, имат право на допълнително обучение по български език (Наредба № 6 за усвояването на българския книжовен език).

Обучението се провежда индивидуално или в група – по решение на директора на приемащото училище, съответно детска градина, след становище от координиращия екип, определен с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, съобразно потребностите на всяко дете.

Обучение по български език за възрастни:

Безплатни курсове по български език за чужденци (граждани на трети страни и лица, търсещи или получили международна закрила) за нива А1 и А2 се провеждат целогодишно в интеграционните центрове на БЧК и на Каритас София.

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат достъп до Програма за заетост и обучение на бежанци на Агенция по заетостта, която предлага обучение по български език.

Полезни връзки:

Учебници на ВКБООН по български език

Академично обучение по Български език:

Департамент за езиково обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ при Института за чуждестранни студенти предлага курсове по български език за чужденци. Включването в курс става след заплащането на съответната такса.

Повече информация: 

Департамент за езиково обучение на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ | Български език за чужденци

Обучение по български език чрез частни школи:

Езикови школи също предлагат курсове по български език за различни нива – както присъствено, така и онлайн.

Обучение по български език чрез онлайн и мобилни апликации

Онлайн апликацията и  мобилно приложения също  предлагат неформално обучение по български език:

Полезни връзки:

MONDLY | LINGOHUT | MEMRISE

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.