ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Информация за COVID-19

Ваксиниране срещу COVID-19

Ваксини срещу Ковид-19 могат да бъдат прилагани за чужденци в следните групи:
  • чужденци, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Р България;
  • чуждестранни студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас;
  • лица, пребиваващи продължително в РБългария;
  • членове на дипломатически и консулски представителства и на представителства на международни организации, акредитирани в Република България, както и членове на техния административно-технически и обслужващ персонал и членове на техните семействата, които живеят с посочените лица в едно домакинство в Република България
  • Лица, потърсили и получили международна закрила
 
Полезни връзки: 
 

Столична община: Информация за COVID-19 (пунктове за ваксинация, информация за ваксиниране, COVID-19 кабинети, зелени коридори за ваксинация и друга полезна информация)

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.