ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Здравно осигуряване

За чуждестранните граждани, които краткосрочно и продължително пребивават в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи. Те заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна (чл. 39, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване).

Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Националната агенция за приходите (НАП) събира средствата от задължителните здравноосигурителни вноски.

Задължително осигурени в НЗОК чуждестранни граждани са:

Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна; Задължението за осигуряване на лицата възниква от датата на получаване на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване (чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).

Лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;

Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на  Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България;

Лицата, извън посочените до тук, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (правилата, въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971 г. и регламент за неговото прилагане, и/или Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят).

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава – членка на Европейския съюз.

Заплащането на здравните осигуровки на задължително осигурените чуждестранни граждани се извършва по реда и условията за българските граждани

Ако лицето има сключен трудов договор, внасянето на месечни здравни осигуровки е задължително. 60% oт сумата се заплаща от работодателя (60%), докато останалите 40% се удържат автоматично от възнаграждението.

Ако лицето е самоосигуряващо се лице или безработен/а, е необходимо да внася лично своите месечни осигуровки.  За да внасяте осигуровките, трябва да бъде внесена декларация  в регионален офис на Националната агенция по приходите по постоянен или настоящ адрес.

Ако лицето е регистрирано като безработно лице в Бюрото по труда и получава обезщетение за безработица, здравните осигуровки се покриват от държавата за периода, през който получавате обезщетението.

Ако лицето е на възраст под 18 г., редовно учащ/а до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22 години, студент в редовна форма на обучение до 26 години или пенсионери, здравните осигуровки се покриват от държавния бюджет.

Здравноосигурителни права се прекъсват, ако здравните осигуровки не са внесени повече от три месеца. Тези права могат да бъдат възстановени след заплащане на липсващите вноски.

При прекъснати здравноосигурителни права лицата заплащат изцяло оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения.

Полезни връзки: 

Проверка на здравоноогурителен статус в портала за електронни услуги на Националната агенция по приходите

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.