ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Адресна регистрация

След наемането или закупуването на жилището трябва да се направи адресна регистрация в съответната община. В случаите, когато адресната регистрация се извършва с наето под наем жилище, в съответната община се представя валиден договор за наем и нотариален акт в присъствието на наемодателя, както и подписана от него декларация за съгласие.

В случай, когато адресна регистрация се извършва със собствено жилище се предоставя нотариален акт.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.