АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Обща информация за административните услуги

Административните услуги в България се предоставят от различни административни структури. Административните услуги са предназначени за гражданите и бизнеса.  Административните услуги могат да бъдат предоставяни от: министерства, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, агенции, създадени със закон, комисии, създадени със закон, административни структури, създадени с постановление на МС, други администрации, създадени със закон, областни администрации,  общински администрации, общински администрации на райони, специализирани териториални администрации и други администрации.

Полезни връзки:

Списък на административните услуги

Електронни административни услуги

Всички доставчици на електронни административни услуги предоставя подробна информация относно всяка предлагана електронни административни услуги и поддържа актуално съдържанието в Единен портал за достъп до електронни административни услуги.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.