ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ИНТЕГРАЦИЯТА

  • от

Новата година предлага нови възможности. Ако работите в сферата на интеграцията и/или сте заредени с иновативни идеи по темата, можете да кандидатствате за финансиране, което да ви подпомогне в реализирането им. Столична община ви предоставя тази възможност чрез следните финансиращи програми:

  • Програма „Социални иновации“ за 2022 г., която цели подобряването на качеството на живот и социалното включване на уязвимите групи. Програмата стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество. Подробности относно Програмата, условията за кандидатстване и необходимите документи можете да прегледате тук: https://www.sofia.bg/en/program-social-innovation.
  • Програма „Акселератор Стартъп София“, която съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомага при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации. Освен това програмата повишава капацитета на бенефициентите за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и ги насърчава за развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност. Повече информация за Програмата, условия и насоки за кандидатстване можете да разгледате тук: http://www.evropa-so.bg/bg/?option=com_content&view=article&id=580.

Желаем успех на кандидатите!